Home youth activities/ንጥፈታት መናእሰይ ንጥፈታት መናእሰይ ዞባ ምብራቕ

ቁጠባዊ ንጥፈታት ማሕበር መናእሰይ ዞባ ምብራቕ ትግራይ

ኣብ 2003ዓ/ም ኣብ ዝነበረ ናይ ኣባላት ተጠቃምነት ናይ ምርግጋፅ ትልሚ ማሕበር መናእሰይ ዞባ ምብራቕ መሰረቱ ብዋናነት ኣብ 2ተ ዓበይቲ ክፍልታት ዝተኸፈለ እዩ። እቲ ሓደ ተጠቃምነት መናእሰይ ኣብ ልምዓት ገጠር/ሕርሻ / እንትኾን እቲ ካልኣይ ድማ ተጠቃምነት መናእሰይ ኣብ ልምዓት ከተማ ማለት እውን ኣብ ደቀቕትን ኣናእሽተይን ንግዳዊ ትካላት(ደኣንት) እዩ።

እዚ መሰረት ብምግባር ተጠቃምነት መናእሰይ ኣብ 5ተ ንኡሳን ክፍልታት ከፊልካ እንትረአ እዞም ዝስዕቡ መናእሰይ ናይቲ ልምዓት ተረባሕቲ ኮይኖም ኣለዉ።

1.ንጥፈታትን ተረባሕነትን መናእሰይ ኣብ ባህላውን ዘበናውን ልምዓት መስኖ

ከም ሞተር፣ ጠብጠብታ፣ስቲሂና፣ማይ ጠለፋ፣ ዒላ፣ ሆረየ፣ ወሓዚ ሩባ/ፈለግ ወዘተ ዝበሉ ናይ ቴክኖሎጂ እታወታት ብምጥቃም 2859 መናእሰይ ናይዚ ዘፈር ልምዓት ተረባሕቲ ኮይኖም ኣለዉ።

2.ንጥፈታትን ተረባሕነትን መናእሰይ ኣብ ሃፍቲ እንስሳ

  • ኣብ ምርባሕ ከፍቲ/ፀባ 852
  • ኣብ ምህጣር ከፍቲ 2111
  • ኣብ ምርባሕ ጠለ-በጊዕ 2067
  • ኣብ ምርባሕ ደርሁ 2123
  • ኣብ ምርባሕ ንህቢ 2084

ብጠቕላላ ኣብዚ ዘፈር ተሰማርዮም ናይዚ ልምዓት ተጠቀምቲ ዝኾኑ መናእሰይ 9244 እዮም።

3. ንጥፈታትን ተረባሕነትን መናእሰይ ኣብ መሬት ተንከፍ ሃፍቲ ተፈጥሮ

  • ኣብ ዝለምዑ ጎቦታትን ጉህምታትን ምጥቃም 3731
  • ኣብ ንመንበሪ ዝኾን መጠሻ ተዓዲሎም ተጠቀምቲ ዝኾኑ 1889
  • ተሓራሲ መሬት ዘየብሎም መናእሰይ መሬት ክሸጋሸጉ ኣብ ምግባር 3631

ብድምር 9251 መናእሰይ ናይዚ ዘፈር ተረባሕቲ ኮይኖም ኣለዉ።

4. ንጥፈታትን ተረባሕነትን መናእሰይ ኣብ ከተማ ልምዓት

ከተማ ልምዓት ናይ ባዕሉ ብርክት ዝበሉ ዘፈራት ዘለዉዎ እንትኾን ካብኣቶም ሓደ ደቀቕትን ኣናእሽተይን ንግዳዊ ትካላት(ደኣንት) እቲ ዋና እዩ።

· ኣብ ዝተፈላለዩ ሸቐጣሸቐጥ 554

· ኣብ ስራሕቲ ሓፂን- መፂን 123

· ኣብ ስራሕቲ ህንፃ 119

· ኣብ ካፍተርያን ቤት ምግብን 163

· ኣብ ስራሕቲ ጣውላ 143

· ኣብ ስራሕቲ ስፌት ዓለባ 110

· ኣብ ስራሕቲ መናፈሻ 26

ኣብዚ ዓመት ብድምር ብውዳበን ብተናፀልን ናይዚ ዘፈር ተጠቀምቲ ዝኾኑ መናእሰይ እዚ ዞባ 1,238 እዮም።

5. ንጥፈታትን ተረባሕነትን መናእሰይኣብ ስራሕቲ መዓድን

ካብ ስራሕቲ መዓድን መናእሰይ እዚ ዞባ ስፍሓት እናተጠቐሙሎም ዝርከቡ እዞም ዝስዕቡ እዮም።

  • እምኒ ኣብ ምቕራብን ምሻጥን 642
  • ሓሸዋ/ሑፃ ኣብ ምቕራብን ምሻጥን 1165

ኣብዚ ዓመት ብድምር ብውዳበን ብተናፀልን ናይዚ ዘፈር ተጠቀምቲ ዝኾኑ መናእሰይ እዚ ዞባ 1807 እዮም።

ብሓፈሻ ኣብ 2003ዓ/ም ኣብዞም ዝተዘርዘሩ ዘፈራት ብውልቀን ብውዳበን ተሰማርዮም ተጠቃምነቶም ዘረጋገፁ መናእሰይ 24399 እዮም።

ተሳትፎ መናእሰይ ኣብ ከባቢያዊ ክንክን

ኣባላት ማሕበር መናእሰይ ትግራይ ንልምዓትን ዕብየትን ዓዶም ዘፃወትዎ ዘለዉ ግደ ብቐጥታ ናብ ጁቦኦም ገንዘብ ኣብ ዘእቱ ስራሕ ጥራሕ ዝተገደበ ከይኮነስ ኣብ ዓርሰ ተበግሶ ዝተመስረተ ነፃ ኣገልግሎት ብመሃብን ልምዓት ብምቅልጣፍን እውን ብስፍሓት ብምስራሕ እዩ። ብሰንኪ ብርሰት ኣግራብ እናተጋደደ ዝመፅእ ዘሎ ምውሳኽ መጠን ሙቐት ብዓለም ደረጃ እዋናዊ መዘራረቢ ዛዕባ ኮይኑ ዝርከብ ለውጢ ከባቢ ኣየር ኣብ ምክልኻልን ከባበብታት ሓምለዋይ ሕብሪ ኣብ ምልባስን መናእሰይ ዞባ ምብራቕ በቢዓመቱ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ከባቢያዊ ልምዓት ስራሕቲ ነፃ ጉልበቶም እናወፈዩ ይርከቡ። ነፃ ጉልበት ብምፍሳስ ብስፍሓት ዝሳተፉሎም ዓውድታት ልምዓት መናእሰይ እዚ ዞባ ገሊኦም እዞም ዝስዕቡ እዮም።

ዕቀባ ሓመድን ማይን

ኣብ 9ቲአን ወረዳታት እዛ ዞባ ዝርከቡ መናእሰይ ኣብዚ ልምዓት ንብርክት ዝበሉ መዓልታት ብምስታፍ መጠኑ ዘይነዓቕ ገንዘብ ካብ ወፃኢ ከድሕኑ ክኢሎም እዮም።

· ኣብቲ ልምዓት ዝተሳተፉ በዝሒ መናእሰይ 30,180

· ናይቲ ልምዓታዊ ተሳትፎ በዝሒ መዓልታት 20

· ናይ ሓደ ሰራሕተኛ መዓልታዊ ክፍሊት ብማእኸላይ 50ብር እዩ።

እዚ ናብ ገንዘብ እንትቕየር፦

30,180 ጉልበት*20 መዓልቲ*50ብር=30,180,000ብር እንትኾን እቲ መንእሰይ ነፃ ጉልበቱ ብምብርካት እዚ ዘኣክል ብር ካብ ወፃኢ ከድሕን ክኢሉ እዩ።

ፈልሲ ምትካልን ምክንኻንን

· ኣብ እዋን ሓጋይ 20 መዓልታት ዝተሰርሑ ዛላታት ኣብ እዋን ክረምቲ ብዝተፈላለዩ ከባቢያውን ቁጠባውን ጠቐሜታ ዘለዎም ተኽልታት ኣብ ምትካል መናእሰይ ናይ ባዕሎም ዕዙዝ ግደ ነይሩዎም እዩ። ተኽሊ ንምትካል ካብ ጉድጓድ ምኹዓት ጀሚሩ ክሳብ ተኽሊ ተተኺሉ ዝኹስኮስ ኣብ ምሉእ ክረምቲ ዝተሰርሑ ልምዓታዊ ስራሕቲ ብንኡሱ 5 መዓልታት ተወሲዱ ናብ ገንዘብ እንትቕየር ብመናእሰይ ካብ ወፃኢ ዝደሓነ ገንዘብ ብቐሊሉ ዝረአ ኣይኮነን። እዚ ናይ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ተማሃሮ እውን ዝስተሳተፉሉ ስለዝነበረ ካብ ናይ ዕቀባ ሓመድን ማይን ተሳትፎ ዝተፈለየ ትርጉም ኣለዎ። ብኣንፃር ተሳትፎ መናእሰይ ኣብ ተኽሊ ተኸላ ፈላሊኻ እንትረአ፦

· ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ 3,119

· ካብ ዩኒቨርሲቲ ወፃኢ መናእሰይ 31,151

ብድምር 34,270 መናእሰይ ብምስታፍ 70,513 ተኽሊ ብተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ 1,922,000 ተኽሊ ድማ ካብ ተማሃራይ ወፃኢ ብዘለዉ መናእሰይ ብድምር 1,992,513 ተኽሊ ክትከሉ ክኢሎም። እዚ ብገንዘብ እንትልካዕ 34,270 ጉልበት*5 መዓልታት*50ብር= 8,567,500ብር ዘኣክል መጠን ገንዘብ ካብ ወፃኢ ከድሕን ክኢሉ።

መናእሰይ ዞባ ምብራቕ ብሓፈሻ ኣብ ከባቢ ክንክንን ሓፈሻዊ ነፃ ናይ ዓርሰ-ተበግሶ ልምዓታዊ ግልጋሎትን ስራሕቲ ንጡፍ ተሳትፎ ብምግባር ኣብ ሓመድን ማይን ዕቀባን ተኽሊ ተኸላን ክንክንንን ብዘወፈዩዎ ነፃ ጉልበት 38,747,500ብር ካብ ወፃኢ ክድሕን ክኢሉ ።
 

Rate TYA's Progress

Rate TYA's Progress
 

Time

Who is online?

We have 15 guests online


share this site

Share on facebook

All rights Reserved Tigray youth Association!.
Designer and Developer: Haileselassie Tsegay

Website counter